چند نکته مهم آموزشی در مورد کوهنوردی 

در انواع کوهنوردی نکات زیر را درنظر بگیرید:

نکته ۱ - کوله پشتی٬ خانه کوچک کوهنورد است

نکته ۲-  قدمهای خود را نسبت به شیبها تنظیم کنید.

نکته ۳ - کوهنوردی ورزش جمعی است از تک روی پرهیز کنید.