ورود کاربران عضو

شرکت در نظر سنجی

لینک دوستان

×

خطا

"Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

Cannot get "مرند" woeid in module "mod_sp_weather".

"Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

"Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

"Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

Cannot retrive forecast data in module "mod_sp_weather".

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

آیا می توان پس از صرف غذا، ورزش کرد؟

وقتی فرد ورزش می کند؛ قلب خون را با سرعت بیشتری به جریان می اندازد. پس از خوردن غذا، خون بیشتری به طرف معده سرازیر شده که به عمل هضم غذا کمک کند. بنابراین در این هنگام باید فعالیت بدنی کمتر باشید.

❇️فاصله بین وعده غذایی با ورزش چقدر باشد بهتر است؟

اگر می خواهید بعد از صبحانه ورزش کنید، حداقل یک ساعت فاصله زمانی بین صبحانه و آغاز ورزش را رعایت کنید، به دلیل اینکه در این مدت خون اطراف معده تجمع می کند تا به هضم سریع تر و راحت تر غذا کمک کند.

این نکته لازم است حتی برای سایر وعده های غذایی نیز رعایت شود و بسته به نوع ماده غذایی مصرف شده باید فاصله زمانی را رعایت کنید به طور متوسط کربوهیدرات ها 2 ساعت؛ پروتئین 3 ساعت و چربی ها بین 4 تا 5 ساعت زمان برای هضم نیاز دارند.

کوهنوردی باعث :

1- جلوﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯﺑﺮﻭﺯ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺳﻜﺘﻪﻫﺎ

ﻛﻮﻫﻨﻮﺭﺩﻱ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﭘﻤﭙﺎﮊ ﻭﺑﺮﻭﻥﺩﻫﻲ ﺧﻮﻥ ﺍﺯﻗﻠﺐ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ %20ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻﺭﻓﺘﻦ ﺿﺮﺑﺎﻥ ﻗﻠﺐ ﺍﺯ72ﺑﺎﺭﺑﻪ 120 ﺑﺎﺭﺩﺭﺩﻗﻴﻘﻪ ﺷﺪﻩ کﻪ ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺧﻮﻥ ﺩﺭﺭﮒﻫﺎ ﻭﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯﻟﺨﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺧﻮﻥ دﺭﺭﮒﻫﺎﻭﻣﻮﻳﺮﮒﻫﺎ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭﺣﺘﻤﺎ ﻣﻲﺩﺍﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮﻭﺯﺳﻜﺘﻪ ﻧﻴﺰ ، ﻟﺨﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺧﻮﻥ ﺩﺭﺭﮒﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﻳﺮﮒﻫﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ

2 - باﺯﺷﺪﻥ ﻣﻮﻳﺮﮒﻫﺎﻱ ﺑﺪﻥ

ﻛﻮﻫﻨﻮﺭﺩﻱ ﺳﺒﺐ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﻮﻳﺮﮒﻫﺎﺍﺯ /15 ﺑﻪ /95 ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭﺑﺪﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ، ﺍﻛﺴﻴﮋﻥ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺩﺭﻧﻘﺎﻁ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪﻥ ﺑﺎﺳﺮﻋﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺷﻮﺩ ﻭﺑﺎﻛﻴﻔﻴﺘﻲ ﺑﻬﺘﺮﺑﻪ ﻣﻐﺰ ﻭﻋﻀﻼﺕ ﻭﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺣﺸﺎﺀﺩﺍﺧﻠﻲ ﺑﺪﻥ ﺑﺮﺳﺪ

3 - زﻳﺎﺩﺷﺪﻥ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺧﻮﻥ ﺩﺭﻋﻀﻼﺕ :

ﻛﻮﻫﻨﻮﺭﺩﻱ ﺑﺎﻋﺚ 20 ﺑﺮﺍﺑﺮﺷﺪﻥ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺧﻮﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭﻋﻀﻼﺕ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺍﻣﺮ ، ﺑﺎﻋﺚ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﻏﺬﺍﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮﺑﻪ ﻋﻀﻼﺕ ﻭﻗﻮﻱﺗﺮﺷﺪﻥﺁﻥﻫﺎﻣﻲﮔﺮﺩﺩ

4 - اﻓﺰﺍﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺭﻳﻪ ﻫﺎ :

ﻛﻮﻫﻨﻮﺭﺩﻱ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺭﻳﻪﻫﺎﻭﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﺍﻥ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﺁﻥﻫﺎﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﭘﻴﺪﺍﻛﻨﺪﻭﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻛﻮﻫﻨﻮﺭﺩ ﺧﻮﺏ ، ﺩﻭﻧﺪﻩ ﺧﻮﺑﻲ ﻧﻴﺰﻫﺴﺖ

5 - جلوﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻧﻘﺮﺱ

ﻭﺭﺯﺵ ﻛﻮﻫﻨﻮﺭﺩﻱ ﺍﺯﺍﻳﺠﺎﺩﺭﺳﻮﺑﺎت ﺪﺭﻣﻔﺎﺻﻞ ﻭ ﺗﺎﻧﺪﻭﻥﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻧﻘﺮﺱ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ

6 - ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻗﻨﺪﺧﻮﻥ

ﻛﻮﻫﻨﻮﺭﺩﻱ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻮﺧﺖ ﻭﺳﺎﺯﺑﺪﻥ میﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮﺑﺎﻋﺚ ﻣﺼﺮﻑ ﺷﺪﻥ ﻗﻨﺪ ﺍﺿﺎﻓﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻗﻨﺪ ﺧﻮﻥ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﻣﻲﻛﻨﺪ

7 - ﺍﺯﺑﻴﻦ ﺭﻓﺘﻦ ﭼﺮﺑﻲﻫﺎﻱ ﺍﺿﺎﻓﻲ ﺑﺪﻥ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺩﺭﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻜﻢ ﻭﺟﺮﺑﻲﻫﺎﻱ ﺯﻳﺮﭘﻮﺳﺖ

ﻛﻮﻫﻨﻮﺭﺩﻱ ﻣﺼﺮﻑ ﻛﺎﻟﺮﻱ ﺑﺪﻥ ﺭﺍﺗﺎ 3 ﺑﺮﺍﺑﺮﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺼﺮﻑ ﭼﺮﺑﻲﻫﺎﻱ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭﺑﺪﻥ ﻣﻲﺷﻮﺩ

8 - ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺍﻋﺼﺎﺏ ﻭﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺣﻲ – ﺭﻭﺍﻧﻲ :

ﻭﺭﺯﺵ ﻛﻮﻫﻨﻮﺭﺩﻱ ﭼﻮﻥ ﺩﺭﻃﺒﻴﻌﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﺷﻮﺩ ، ﺿﻤﻦ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻧﻤﻮﺩﻥ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺯﻓﻀﺎﻱ ﺑﻜﺮ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻭﻫﻮﺍﻱ ﭘﺎﻙ ﻭﺳﺎﻟﻢ ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯﺁﺏ ﺳﺎﻟﻢ ﭼﺸﻤﻪﺳﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭﻛﻮﻫﻬﺎ ، ﻭﺩﻭﺭﻱ ﺍﺯﺁﻧﻮﺍﻉ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲﻫﺎﻱ ﺻﻮﺗﻲ ، ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻭ .… ﺑﺎﺧﺎﺭﺝ ﺳﺎﺧﺘﻦ انسان ﺍﺯﻓﺸﺎﺭﻫﺎﻱ ﺭﻭﺣﻲ – رﻭﺍﻧﻲ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺷﻬﺮﻱ ، ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻼﻣﺖ ﺍﻋﺼﺎﺏ ﻭﺭﻭﺍﻥ ﻓﺮﺩﻧﻴﺰﻣﻲﮔﺮﺩﺩ . .

ﻭﺭﺯﺵ ﻭﺗﺤﺮّﻙ ، ﺭﻣﺰ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺍﺳﺖ ﻭﻳﻜﻲ ﺍﺯﭘﺮﺗﺤﺮﻙﺗﺮﻳﻦ ورزشها کوهنوردیست.

چقدر این کوهنوردی خوب است اگر بصورت درست و علمی بهش بپردازیم

بقلم امیر  آبی

یشگیری از جلب توجه خرس ها :

 

*- همه مواد غذایی را از محل خواب و استراحت خود دور نگه دارید.

*- نزدیک چادر پخت و پز نکنید. حداقل 100 متر دورتر از چادر غذایتان را آماده کنید.

*- هیچ گاه باقیمانده غذای خود و یا حیوان دست آموز خود را به حال خود در محیط اطراف کمپ رها نکنید و یا آن را دفن نکنید. بلکه آن را در کیسه زباله مقاوم و یا ظرف درب دار مطمئنی دور از محل کمپ قرار دهید.

*- محل پخت پز باید خلاف جهت باد باشد.

*- یکی از بهترین راه ها، سوزاندن ظروف و باقی مانده غذاهاست و دفن آنها پس از سوزاندن.

*- در حال پیاده روی و قرار داشتن در مناطق مشکوک با بستن یک زنگوله و یا قوطی خالی کنسرو یا لیوان فلزی همراه با قاشق به پشت کوله پشتیتان می توانید قبل از روبرو شدن با خرس ها آنها را فراری دهید.

*- مواد غذایی خود و آب و باقیمانده غذای خود را پس از اینکه خوب بسته بندی کردید در کوله پشتی قرار داده و در ارتفاع 5 الی 6 متری از سطح زمین توسط طناب یا سیم به درخت ببندید. توجه داشته باشید که محل بستن کوله تا محل چادر ها باید حداقل 100 متر فاصله داشته باشد.

*- توجه داشته باشید که در چادر و یا کیسه خواب خود هیچ گونه مواد غذایی قرار ندهید. به این علت که بوی مواد غذایی و نوشیدنی ها خرس ها را تحریک و به محل تجمع بو فرا می خواند.
 
*- پس از خوردن غذا و یا آشپزی کردن باید دست ها و دهان خود را شسته و لباس های خود را عوض کنید و بعد به داخل چادر یا کیسه خواب جهت خوابیدن بروید.

*- هیچ گونه وسایل شخصی مانند عطر و ادکلن، خمیردندان و لوازم آرایشی و بهداشتی را به داخل چادر نبرید و زمان خواب آنها را در داخل کوله ها قرار داده و با دیگر مواد بو دار به درخت ببندید.

*- محل کمپ را در محلی باز به دور از ماشین و وسیله نقلیه خود و همچنین به دور از بوته های تمشک و یا رودخانه و یا محل وجود لاشه برپا کنید و همیشه جهت امنیت بیشتر خودتان داخل چادر بخوابید.

*هیچ گاه از خرس با سرعت فرار نکنید و ندوید زیرا ممکن است این کار انگیزه ای شود برای حمله خرس به شما. آرام آرام با خرس صحبت کنید و در همان حال آهسته برگردید و به راه خود ادامه دهید.

کمکهای اولیه در مار گزیدگی:

 انجمن پزشکی کوهستان ایران: متاسفانه روز جمعه ۱۳ اردیبهشت  در سال جاری در یکی از برنامه های کوهنوردی یکی از کوهنوردان در اثر کنجکاوی و سهل انگاری مورد گزش یک فروند مار خوش خط و خال قرار گرفت.

توضیحات ذیل شاید در موارد اورژانس بتواند کمک کننده باشد:
۱ - پس از ارزيابي محل حادثه و استفاده از لباس و كفش مناسب جهت جلوگيري از مارگزيدگي , مصدوم را از محل حادثه دور كنيد.

۲ - با استفاده از پارچه يا باندي كه حدود 4 تا 5 سانتي متر عرض داشته باشد, بالا و پايين محل گزيدگي را ببنديد, كه البته اين كار بايد با رعايت اصول انجام شود. باند يا پارچه را طوري ببنديد كه يك انگشت براحتي از زير آن عبور كند و مانع مصدود شدن خون سرخرگي نشود .

۳ - انتهاي زخمي را پايين تر يا هم سطح قلب قرار دهيد . زيور آلات , ساعت يا لباس هاي تنگ را از اندام گزيده شده خارج كنيد .

۴ - استفاده از دستگاه پمپ مكنده ي مخصوص در 30 دقيقه اول مارگزيدگي توصيه مي شود. در صورتي كه پس از 5 تا 10 دقيقه بعد از گزيدگي به بيمار رسيديد, توسط ساكشن كردن مي توانيد 25-50% زهر را خارج كنيد. در صورت در اختيار داشتن محلول آنتي سپتيك يا صابون سطح زخم را با آن شستشو دهيد.
در نقطه گزيدگي و درست با همان عمقي كه نيش مار فرو رفته است ( معمولاً خيلي سطحي و حدود 4 ميلي متر ) يك برش خطي بدهيد. هيچ گاه روي ناحيه را برش ضربدري ندهيد زيرا اين كار ريسك بريده شدن اعصاب و عروق خوني را افزايش مي دهد .

۵ - زخم بايد حدود 20 دقيقه ساكشن شود. در صورتي كه نجات دهنده، خود، زخم بازي در دهان يا اطراف دهان داشته باشد, بايد از اين كار اجتناب نمايد. مايع زخم كه توسط ساكشن دهاني خارج مي گردد, بايد مرتباً دور ريخته شود. با اين حال اگر احتمالاً بلعيده شد, جاي نگراني نيست, زيرا زهر در معده بي اثر مي شود .

۶ - مصدوم را سريعاً به مراكز درماني منتقل كنيد.
دکتر حمید مساعدیان

رابطه ارتفاع و میگرن:

 انجمن پزشکی کوهستان ایران: میگرن نوعی سردرد شدید است که همراه با حساسیت فرد نسبت به نور، صدا و حتی حرکت است. هرکدام از این عوامل می تواند تاثیر تشدید کننده ای بر #سردرد شخصِ دارای این عارضه داشته باشد.

هنوز دلیل قاطع و کاملی بر دلیل یا دلایل بروز این عارضه کشف نشده اما محققان اعتقاد دارند که اعصاب مغز، رگ‌ها و نیز فعل و انفعالات شیمیایی می تواند از علل بروز آن باشد.

رابطه ارتفاع و بروز علائم میگرن

نتیجه تحقیقات منتشر شده در "مجله اروپایی مغز واعصاب" بر جمعیت مستقر و ساکن در #نپال بیانگر این بوده است که قرار گرفتن یا سکونت در ارتفاعات می تواند از عوامل شیوع و تشدید #میگرن و عوارض آن باشد.

همچنین پروفسور "ماتیاس لیند" از دانشگاه "علم و تکنولوژی" #نروژ تحقیقاتی را بر روی بیش از ۲۱۰۰ شرکت کننده در آزمایش انجام داد. از این میان ۵۲ درصد شرکت کنندگان در ارتفاع بالای ۱۰۰۰ متر و ۲۲.۴ درصد در ارتفاع بالاتر از ۲۰۰۰ متر سکونت داشتند.

نتایج حاکی از افزایش عوارض میگرن در نتیجه افزایش ارتفاع داشتتند به نحوی که نرخ شیوع میگرن در #ارتفاع حدودا ۵۰۰ متری از ۲۷.۹ درصد به ۴۵.۵ درصد در ارتفاع ۲۰۰۰ تا ۲۴۹۹ متری رسید.

همچنین نتایج حاکی از این بودند که وجود علائم سردرد میگرن در افراد از ۱.۳ روز در ماه، در ارتفاع ۵۰۰ متری به ۳ روز در ماه در ارتفاع ۲۰۰۰ تا ۲۴۹۹ متری افزایش یافته است.
ترجمه پویا سلیمانی

استحمام بعد از تمرینات ورزشی:
 انجمن پزشکی کوهستان ایران: دوش گرفتن بعد از تمرینات ورزشی یکی از اساسی ترین کارهایی است که باید حتما افراد ورزشکار انجام دهند ولی در این بخش موارد مهمی را در این مورد باید یاد آوری کنیم:

کات مهم در خصوص دوش گرفتن
فاصله پایانی تمرین با دوش گرفتن باید یک ربع تا 20 دقیقه باشد تا خون هدایت شده به سمت سطح پوست به سرعت برنگردد.

بهترین حالت دوش گرفتن، به حالت متناوب است.به این ترتیب که 1 دقیقه زیر آب گرم( شروع با آب گرم)، 30 ثانیه آب کاملا خنک، مجددا 1 دقیقه زیر آب گرم گرم ، 30 ثانیه آب خنک خنک، 1 دقیقه گرم گرم(پایان با آب گرم) باشید.مجموعا 3 دقیقه زیر آب قرار بگیرید و تاثیرات روحی آن را تجربه کنید.

عدم دوش گرفتن در برخی می تواند منجر به مشکلات پوستی میان ورزشکاران شود.بنابراین سعی کنید زمان ورزش را طوری تنظیم کنید که حتما زمانی برای دوش گرفتن داشته باشید.
دوش آب گرم ،موجب رفع خستگی، ایجاد شادابی و دفع مواد زائدی مثل اسید لاکتیک از بدن ورزشکاران می شود.در صورتیکه فرد در زیر آب گرم، به آرامی حرکات سبکی را انجام دهد، نتیجه بسیار مطلوبتری هم خواهد گرفت.

 در ضمن اگر فاصله دوش از بدن بیشتر بوده و آب با فشار بیشتری بر بدن فرد بریزد، تاثیرات مثبت آن هم بیشتر خواهد شد و در آخر اینکه چنانچه فردی به آب سرد عادت ندارد، بهتر است به تدریج اینکار را انجام دهد.

ادامه دارد

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

جدیدترین مطالب سایت

مترجم سایت

جستجو در سایت

آمار سایت

1693155
بازدید امروزبازدید امروز391
بازدید دیروزبازدید دیروز1452
بازدید این هفته بازدید این هفته 328
بازدید این ماه بازدید این ماه 391
تعداد کل بازدیدهاتعداد کل بازدیدها1693155