ورود کاربران عضو

شرکت در نظر سنجی

لینک دوستان

×

خطا

"Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

Cannot get "مرند" woeid in module "mod_sp_weather".

"Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

"Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

"Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

Cannot retrive forecast data in module "mod_sp_weather".

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

پيك آلفا  چيست؟ #

                                     

ﺑﯿﺴﺖ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﻭ ﺑﯿﺴﺖ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﯿﺪﺍﺭﯼ ﺩﺭ ﺁﻟﻔﺎ ﻫﺴﺘﯿﻦ.

ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺁﻟﻔﺎ ﺩﺭ ﻟﺤﻈﻪ‌ﺍﯾﻪ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻩ ﺧﻮﺍﺑﺘﻮﻥ ﻣﯿﺒﺮﻩ ﻭ ﺩﺭﺳﺖ ﺩﺭ ﻟﺤﻈﻪﺍﯼ ﮐﻪ ﺑﯿﺪﺍﺭ میشین ﻭ ﺑﻪ ﺍﻭﻥ ﻣﯽ ﮔﻦ ﭘﯿﮏ ﺁﻟﻔﺎ.
ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺁﺩﻡﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﺁﻟﻔﺎﯼ
ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺑﺸﻮﻥ ﺩﺍﺭﻥ، ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺩﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻦ:
۱- ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ، ﻣﺜﺒﺖ ﺍﻣﺎ ﺭﻭﯾﺎﯾﯽ ﻣﯽﺍﻧﺪﯾﺸﻨﺪ.
۲- ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ، ﻣﺜﺒﺖ ﺍﻣﺎ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﻣﯽﺍﻧﺪﯾﺸﻨﺪ.
۳- ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ، ﻣﻨﻔﯽ ﻭ
ﻣﻨﻔی ﻣﯽﺍﻧﺪﯾﺸﻨﺪ!

ﻟﻄﻔﺎ" ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﺷﻤﺎ ﺟﺰﻭ ﮐﺪﻭﻡ
ﺩﺳﺘﻪ ﻫﺴﺘﯿﻦ؟ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺗﻮﻥ ﻫﻢ، ﺩﺭﻭﻍ
ﻧﮕﯿﻦ، ﺍﮔﻪ ﺟﺰﻭ ﺍﻭﻥﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﻦ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ
ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﻫﻤﻪﯼ ﻏﺼﻪﻫﺎﯼ ﺯﻧﺪﮔﯿﺘﻮﻥ ﺭﻭ
ﻣﺮﻭﺭ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻭ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﺘﻮﻥ ﮐﺮﺩﻩ، ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ، ﺍﻭﻥ ﻭﻗﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻢ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺟﺰﻭ ﺩﺳﺘﻪ ﯼ ﺳﻮﻣﯿﻦ!
ﺍﮔﻪ ﯾﻪ ﺁﺩﻣﯽ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﺘﻮﻥ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺷﻤﺎ ﺗﻮ
ﺧﻠﻮﺕ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺑﺘﻮﻥ، ﺩﺍﺭﯾﺪ ﻣﺮﻭﺭ ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﺑﺪﯼ ﮐﺮﺩﻩ، ﯾﺎﺩﺗﻮﻥ ﺑﺎﺷﻪ، ﺩﺍﺭﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﯿﻦ ﮐﻪ ﺍﻭﻥ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺩﺭ ﺍﻭﻥ ﺁﺩﻡ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺑﺸﻪ!

ﻋﺠﯿﺒﻪ! ﺍﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺣﻮﺍﺩﺙ
ﺯﻧﺪﮔﯿﺘﻮﻥ ﺭﻭ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺁﻟﻔﺎ ﭼﻪ ﻃﻮﺭﯼ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ‌ﮐﻨﯿﻦ، ﻣﯽﺳﺎﺯﯾﻦ! ﭼﻪ ﺁﻟﻔﺎﯼ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﻭ ﭼﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﭼﯿﺰﯼ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﮐﻨﯿﻦ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺻﻞ ﺩﭼﺎﺭ ﺧﻠﺴﻪ ﻣﯽ ﺷﯿﻦ. ﺫﻫﻦ ﺷﻤﺎ، ﻣﺜﻞ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪﯼ ﺟﺎﺩﻭﮔﺮﯼ ﻣﯽﻣﻮﻧﻪ!
ﭼﯽ ﺗﻮﺵ ﻣﯽ ﭘﺰﯾﻦ؟!
#ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﻭﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﺩﻓﻌﻪ ﻣﯽﺭﯾﻦ ﺗﻮﯼ
ﻋﺎﻟﻢ ﻫﭙﺮﻭﺕ ﻭ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼﺕ
ﻣﺎﻟﯽ، ﯾﺎ ﻋﺸﻘﯽ، ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻫﺎﯼ ﺯﻧﺪﮔﯿﺘﻮﻥ
ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻦ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺷﯿﻦ، ﻧﯿﺴﺘﯿﻦ، ﯾﺎﺩﺗﻮﻥ ﺑﺎﺷﻪ ﺗﻮﯼ ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻠﺴﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﯿﻦ ﻭ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﺁﻟﻔﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮﺩﯾﻦ! ﻭ ﺩﺭ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻠﻘﯿﻦ ﭘﺬﯾﺮﯼ، ﯾﻪ ﺟﻮﺭ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺗﻮﻥ ﺑﺪﻭﻧﯿﻦ، ﺧﻮﺩﺗﻮﻥ ﯾﺎ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﻭ، ﻫﯿﭙﻨﻮﺗﯿﺰﻡ ﮐﺮﺩﯾﻦ ﻭ ﺩﺍﺭﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﯿﻦ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺍﻭﻥ ﭼﯿﺰﻫﺎﯼ ﺑﺪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻫﺎﯼ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﻬﺎﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﯾﺎ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ، ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺑﺸﻪ!!!
ﺣﺘﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﻏﺮﻕ ﺩﯾﺪﻥ ﯾﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﯿﻦ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺗﻮﻥ ﺭﻭ ﺟﺎﯼ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﺍﻭﻥ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﯾﻦ، ﻭ ﻫﺎﯼ ﻫﺎﯼ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻦ، ﻟﻄﻔﺎ" ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﺁﻟﻔﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﯿﻦ! ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯾﻦ ﺍﻭﻥ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺭﻭ ﻭﺍﺳﻪ‌ﯼ ﺧﻮﺩﺗﻮﻥ ﺑﺴﺎﺯﯾﻦ؟!
ﺍﮔﺮ ﻣﺎ ﻧﺎ ﺁﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺭﻭ ﺑﻪ
ﺯﻧﺪﮔﯿﻤﻮﻥ ﺩﻋﻮﺕ ﮐﺮﺩﯾﻢ، ﻣﯽ ﺗﻮﻧﯿﻢ ﺁﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺍﻭﻥ‌ﻫﺎ ﺭﻭ ﺩﺭﺳﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﻭ ﺍﺯ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﻣﻮﻥ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﻢ!پلنگچال

ﺗﻤﺮﯾﻦ: ﺍﯾﻦ ﯾﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﻮﺩﺍﯾﯿﻪ، ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺑﻌﺪﯼ!
ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﯿﻦ ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻓﮑﺮﺗﻮﻥ ﺭﻭ ﺩﺭ ﯾﮏ
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﮕﯿﺮﯾﻦ ﻭ ﺍﮔﻪ ﺩﺭ ﻃﯽ
ﻣﺮﺍﻗﺒﻪ، ﻓﮑﺮﯼ ﺑﻪ ﺳﺮﺍﻏﺘﻮﻥ ﺍﻭﻣﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻔﯽ
ﺑﻮﺩ، ﺍﺻﻼ" ﺧﻮﺩﺗﻮﻥ ﺭﻭ ﺷﻤﺎﺗﺖ ﻧﮑﻨﯿﻦ! ﻓﻘﻂ
ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺗﻮﻥ ﺑﮕﯿﻦ: ﺑﻌﺪﯼ! ﻭ ﯾﻪ ﻓﮑﺮ
ﺩﯾﮕﻪ ﺭﻭ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﺶ ﮐﻨﯿﺪ. ﺍﮔﻪ ﻓﮑﺮ ﺑﻌﺪﯼ
ﻫﻢ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮﺩ ﺑﺎﺯ ﺑﮕﯿﻦ ﺑﻌﺪﯼ ﻭ ﺑﺮﯾﻦ ﺳﺮﺍﻍ ﻓﮑﺮ ﺑﻌﺪﯼ. ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﮑﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﯿﺎﺩ.
ﮐﺎﺭ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺘﯿﻪ ﺍﻣﺎ ﯾﺎﺩﺗﻮﻥ ﺑﺎﺷﻪ ﻣﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﮐﻮﻩ ﺭﻭ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﮐﺮﺩ، ﻫﻤﻮﻥ ﺑﻮﺩ اولین سنگریزه ﺭﻭ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ!.

ارزش ها و ضد ارزش ها در کوهنوردی :

موضوعی که امروزه در کوهنوردی مشاهده می شود نوعی نگرش و رفتار است که تغییری در رتبه و جایگاه ارزش ها و ضد ارزش ها را سبب شده.

امروزه گاهی مشاهده می شود صعود کردن (فتح کردن و زدن قله) به حربه های مختلف و هر قیمتی صورت می گیرد و گاهی در راه نیل به این هدف برخی کوهنوردان از هیچ کاری فروگذار نمی کنند. (از نادیده انگاشتن ابتدایی ترین اصول و قوانین کوهنوردی تا عدم رعایت اخلاق).

آنچه نگران کننده است آرزوی مرگ در کوهستان و در سر پروراندن آن است. مرگ برای اسطوره شدن و قهرمان شدن!

واقعا چرا باید این گونه باشد؟ چرا یک کوهنورد باید آرزوی مرگ در کوهستان را در سر بپروراند؟ عامل یا عوامل شکل گیری چنین تفکری چه چیزی است؟ ریشه مشکلات را در کجا باید جستجو کرد؟

منابع آموزشی، شیوه های آموزشی، الگو ها و اسطورها! و یا قضیه و مشکل عمیق تر از این مسائل است؟ مشکلی که ریشه های آن را در مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی باید جستجو کرد.

نباید این موضوعات را نادیده انگاریم. مسائلی که دست در دست هم می دهند و باعث بقا و یا زوال خواهند شد.

چه آموزش و چه الگویی باعث شده یک بازیکن فوتبال به داور مسابقه اعتراض کند و به او بگوید که بر روی وی خطایی صورت نگرفته و او اشتباه می کند و یا چه آموزشی و تربیتی باعث می شود مرحوم زرافشان در مسابقات یخ نوردی به فینال نرود با وجود اینکه داورها نام او را برای فینال اعلام کردند و در کمال ناباوری او می گوید که خطایی انجام داده که داوران متوجه نشده اند! اما او می گوید خودم که می دانم خطا انجام داده ام و این کافیست و به فینال نمی رود. مثال دیگر دونده آمریکایی است که در چند قدمی خط پایان می ایستد و به فردی که دچار مشکل شده کمک می کند تا او نفر اول شود.

چه شیوه های آموزشی باعث چنین حرکات و رفتارهایی می شوند؟ آیا فقط دیدن و شنیدن آن ها کافیست تا به وجد آییم؟ چرا گاهی جان ما و دیگران چنان بی اهمیت می شود که فقط رسیدن به قله و فتح کردن برای ما اهمیت پیدا می کند؟ رسیدن به چه بهایی؟ آیا این گونه رسیدن به هدف ارزشی دارد؟ آیا این واقعا ارزش محسوب می شود و سوال دیگر اینکه این ارزش در نزد چه کسانی پررنگ است؟ همان هایی که به دنبال اسطوره و قهرمان بازی هستند؟ کسانی که اصل موضوع را فراموش کرده و از کوهنوردی فقط قله زنی را فرا گرفته اند!

من به چه آموزشهایی نیاز دارم؟ اولویت های آموزشی من چه چیزهایی است؟ آیا واقعا اولویت و مرزی وجود دارد؟ اصول فنی و قوانین و یا بحث مدیریت و روانشناسی صعود و علوم انسانی و یا بها دادن به اخلاق مداری؟

اگر به هر یک بهای بیشتری داده شود باز به مشکل بر خواهیم خورد. آموزشی که همه جانبه باشد و به تمامی جنبه های آموزش بها داده شود. به طوری که رشد یکی باعث پس زدن دیگری نشود. آموزش و رشدی که به مرحله عمل رسیده و به اجرا گذاشته شود.

به امید روزی که هرگز نگوییم "تجربه ها را تجربه نکنیم" و بجای آن بگویم "خواهان تجربه کردن تجربه ها و تکرار برنامه های خوب و لذت بخش دیگران هستیم."

✍? مهرداد کرمی

کوهبانو و بونیون

کفشهای پاشنه بلند و نوک تیز نپوشید

بونیون یک توده‌ی استخوانی‌ست که در این عارضه،  به مرور زمان به آهستگی رخ می‌دهد، و در نهایت بزرگ‌تر شده و بیرون می‌زند. این می‌تواند باعث شود انگشت شست پا انحراف یابد، گاهی آن‌قدر که روی انگشت بعدی قرار گیرد.

علت بروز بونیون:
تعدادی معتقدند پوشیدن کفشهای نوک تنگ و پاشنه بلند عامل این بیماری است ، عده ای دیگر زمینه های ژنتیکی را مسوول میدانند و در کل به نظر میرسد که مخلوطی از این دو یعنی بروز اختلال در افراد با زمینه ژنتیکی مساعد وقتی به مدت طولانی از کفشهای نوک تیز و پاشنه بلند استفاده میکنند بیشتر خواهد بود.

حال چرا بانوان کوهنورد نباید از کفش های پاشنه بلند و نوک تیز استفاده کنند ؟
زیرا عملکرد پنجه پاهایشان با ایجاد ضایعه بونیون دچار نقص شده و در پیمایش های طولانی عوارض خستگی بیش از حد و کمر درد و درد پاشنه پا را تجربه خواهند کرد . همچنین در زمان فرود ، چون بیشترین فشار بر پنجه های پا وارد میشود ، این عارضه و درد ناشی از آن قابل لمس تر است .  

✍️امیرملیحی

چند نکته کوچک در مورد صعود در هنگام وزش باد سنگین:


 بادها تغیرات جوی حیرت‌انگیزی هستند و کوهستان در هنگام بروز آنها زیباتر و گاهی البته ترسناکتر هستند، باد‌ها مملو از انرژی و وحشیگری زیبایی هستند. طبیعت قدرت فوق‌العاده خود را با باد و طوفان به نمایش میگذارد و صرف مقداری وقت برای احساس کردن آن باعث میشود تا ما هم دارای انرژی و قدرتی شویم که آنرا به همراه و بخانه ببریم. چنین تجربه‌ای شاید خشن بنظر برسد ولی یاداوری خوبی از این است که ما در کجای این دنیای بزرگ و حیرت‌انگیز ایستاده‌ایم.
باد یکی از اِلمن‌های مقتدر زیبای کوهستان است.

کوهستان همیشه آرام و سرشار از ارامش نیست! درست مثل زندگی روزمره که همیشه آرام و دلبخواه نیست و اغلب  اتفاقات زندگی مثل بادها درهم ریزنده این آرامشها هستند. بنابر‌این ما باید از طریق آموزش جامع و صحیح این خطرات را بشناسیم و راههای کنار آمدن  با آن را تجربه کنیم.
آموزش علمی شناخت آب و هوا یکی از آموزشهای پایه‌ای کوهنوردی است. از یادگیری آن غافل نشویم.
توضیح کلیپ: در مسیر رسیدن به قله پولووکس ما به باد شدیدی که به باد فوهون معروف است برخوردیم و بقدری شدید بود که گاهی احساس میکردم هرلحظه ممکنه از زمین بلند بشم.
چند نکته مهم: در هنگام وزش باد از پوشیدن پانچو خودداری کنیم اگر قصد پرواز نداریم.

در هنگام صعود در باد از تعویض لباس اگر واقعا واجب نیست، خودداری کنیم، عینک و نقاب صورت مهم است، تمام محفظه‌های لباس‌ها را ببندیم که باد از آن نفوذ نکند.
با آرامش حرکت کنیم، در رویا غرق نشویم.
هر چیزی که به همراه داریم اگر محکم بسته نباشد، قطعا بدست باد، بفراموشی سپرده خواهد شد، حتی گاهی خود کوهنورد را.
از سعید احمدی

جانپناه آری یا نه؟

وجود جانپناه ها و پناهگاه های كوهستانی و نقاط قوت و ضعف آن ها همواره در ميان #کوهنوردان مورد بحث بوده و موافقان و مخالفان خود را داشته به شكلی كه هرچه كوهنوردی به سوی جدی تر و حرفه ای تر رفته بر تعداد مخالفان آن افزوده شده. تا بدانجا كه اين گروه معتقدند خانه #كوهنورد چادر اوست كه در كوله اش و بر پشت او حمل می شود.

قبل از ورود به بحث لازم است به تعاريف مربوطه بر گرفته از فرهنگ لغت دهخدا و عميد پرداخته شود.

#جانپناه: محافظ جان، آنچه جان را نگه دارد.

#پناهگاه كوهستانی: اقامتگاهی دورافتاده كه مجموعه ای از تسهيلات را در اختيار گردشگران قرار می دهد.

#قرارگاه: منزل، مسکن، جای استراحت و آرامش

#كمپ: اقامتگاه ارزان قيمت، اردوگاه، چادرگاه

كمپ: بنا به تعريف به محلی اتلاق می گردد كه موقتی بوده و در برهه ای از زمان در مكان مشخصی و با هدف معلوم ايجاد و پس از نيل به مقصود جمع آوری می گردد.

در برنامه های #كوهنوردی و #هيماليانوردی بنا به ضرورت در مسير قله چندين كمپ ايجاد می گردد كه می تواند شامل بيس‌كمپ، كمپ پيشرفته يا ABC و كمپ های ١ و ۲ و ... باشد.

قرارگاه: جای استراحت و آرامش. معمولا در ابتدای مسيرهای صعود به منظور ريكاوری و استراحت كوهنوردان و نيز بررسی نهایی امكانات و تجهيزات مورد نياز اقدام به احداث قرارگاه می گردد.

اين #قرارگاه ها در ابتدای مسير #صعود و اصطلاحا نقطه رهایی واقع هستند كه نقشی اساسی در انجام یک برنامه كوهنوردی حرفه ای و جدی دارند. به خصوص در برگشت كوهنوردان و زدودن خستگی راه و همچنين در زمان امداد بسيار كارساز هستند.

قرارگاه های #رینه، #پلور، #رودبارک، #ونداربن و نيز مكان هایی كه بنام خانه كوهنورد خوانده می شوند، از  اين نوع قرارگاه ها هستند.

✍? علی کدخدایینوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

جدیدترین مطالب سایت

مترجم سایت

جستجو در سایت

آمار سایت

1697914
بازدید امروزبازدید امروز753
بازدید دیروزبازدید دیروز1433
بازدید این هفته بازدید این هفته 5087
بازدید این ماه بازدید این ماه 5150
تعداد کل بازدیدهاتعداد کل بازدیدها1697914